മൂന്ന് ലോക കവിതകൾ

മൂന്ന് ലോക കവിതകൾ

SHARE

വീഴ്ച്ച : അഡോണിസ് (സിറിയ)

ഞാൻ വസിക്കുന്നു
എന്റെ ഭാഷയുമായി
മഹാമാരിക്കും തീക്കനലിനും ഇടയിൽ
നാവരിയപ്പെട്ട ഈ ലോകത്തിൽ

ഞാൻ വസിക്കുന്നു
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഏദൻതോട്ടത്തിൽ
ആദ്യനിർവൃതിയിൽ നൈരാശ്യത്തിൽ
ഹവ്വയുടെ കൈകൾക്കും
വിലക്കപ്പെട്ട കനിക്കുമിടയിൽ

ഞാൻ വസിക്കുന്നു
മേഘങ്ങൾക്കും
മിന്നലുകൾക്കുമിടയിൽ
മുളച്ചു വലുതാകും
പാറമടക്കിടയിൽ
നിഗൂഢതയും വീഴ്ചയും
അനുശാസിക്കും ഗ്രന്ഥത്തിനിടയിൽ


പരിപൂർണ്ണത : റെയ്മണ്ട് ഫെഡർമാൻ / ഫ്രാൻസ്

അത്ര എളുപ്പമല്ല
മരണത്തിലേക്ക് ചാടി വീഴുക
ലക്ഷ്യം പിഴക്കാതിരിക്കുക
നമ്മളിലേറെയും
മരണം നീട്ടിവെക്കുന്നവരാണു
അയാളുടെ മരണം വളരെ
നല്ല മരണമായിരുന്നു
കൊടിമരച്ചോട്
വിളറി വെളുത്തെന്നു മാത്രമല്ല
കൊടി പാതി താഴ്ത്തി
കെട്ടുകയും ചെയ്തു


ജനൽ : സിനാൻ അന്റോൺ (ഇറാക്കി‌)

യുദ്ധത്തിൽ പിച്ചിച്ചീന്തപ്പെട്ടപ്പോൾ
മരണത്തിൽ ബ്രഷ് മുക്കി
യുദ്ധത്തിന്റെ ഭിത്തികളിൽ
ഞാൻ ഒരു ജനൽ വരച്ചു
മറ്റെന്തിനോ വേണ്ടി
അത് തുറന്നപ്പോൾ
വേറൊരു യുദ്ധം കണ്ടു
ഒരമ്മ
തന്റെ ഗർഭത്തിലെ ജീവനു
ശവക്കച്ച തുന്നുന്നതും.

 

Comments

comments

SHARE
Next articleYour Modules