പൊറ്റാളിലെ ഇടവഴികൾ: വായനയുടെ അപരിചിത മേഖലകൾ

പ്രയാസപ്പെട്ട് വായിക്കേണ്ടുന്ന പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രമേയവും രൂപവും മുതൽ വായനക്കാരിയുടെ ഭാവനാശേഷി പോലും വായിക്കുന്നതിലെ പ്രയാസത്തെ  നിശ്ചയിക്കുന്നുണ്ട്.  അത്തരത്തിൽ, വായിക്കാൻ പ്രയാസമെന്ന് പലരും പറഞ്ഞ പുസ്തകമാണ് അഭിലാഷ് … Continue reading പൊറ്റാളിലെ ഇടവഴികൾ: വായനയുടെ അപരിചിത മേഖലകൾ