നവമലയാളിയില്‍ എഴുതാം!

നവമലയാളിയില്‍ എഴുതാം!

നിങ്ങളുടെ രചനകള്‍ നവമലയാളിയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായി ഈ വിലാസത്തില്‍ അയക്കുക. [email protected]

താഴെ കാണുന്ന ഫോറം വഴിയും നിങ്ങൾക്ക് രചനകള്‍ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ( Recommended. )

Note : ഫോറം വഴി നിങ്ങൾക്ക് 10 ഫോട്ടോസ് വരെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ( Maximum image size is 1500×1500 )

Please complete the required fields.
Please select your image(s) to upload.