വർഗ്ഗം: കവിത

ജലചക്രം

മിത്തഭ്രമം

കവിത, പ്രവേശനകവാടം 2 മാസങ്ങള്‍ ago

പൗരൻ

ദൈവകാര്യം

കവിത, സാഹിത്യം 2 വര്‍ഷങ്ങള്‍ ago

സത്യാനന്തരകാല കവിതകൾ – പി. എൻ. ഗോപീകൃഷ്ണൻ

കവിത, പ്രവേശനകവാടം 2 വര്‍ഷങ്ങള്‍ ago

ജലഘടികാരം മണി മുഴക്കില്ല

കവിത, പ്രവേശനകവാടം 2 വര്‍ഷങ്ങള്‍ ago

അന്ധ

By
Articles in English, കവിത, പ്രവേശനകവാടം 3 വര്‍ഷങ്ങള്‍ ago

This is for you -Tamiah Renee

കവിത, പ്രവേശനകവാടം 4 വര്‍ഷങ്ങള്‍ ago

വെള്ളക്കുള്ളനിലേക്കുള്ള പരിണാമം

By
കവിത 5 വര്‍ഷങ്ങള്‍ ago

മൂന്ന് കവിതകൾ – ഹനിൻ അസീസ്