ആർട്ട് ഗാലറി – ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ

ആർട്ട് ഗാലറി – ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ

SHARE

തൃശ്ശൂര്‍ കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആര്‍ട്സിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ Talk to Bricks എന്ന പ്രദർശനത്തിൽ നിന്നും. ഉണ്ണികൃഷ്ണനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളെയും കവിത ബാലകൃഷ്ണൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വായിക്കാം.  ഇവിടെ വായിക്കാം

 

Comments

comments