“കൊച്ചിയിലെ ചീനവലകള്‍” രണ്ടായിരം വർഷങ്ങല്ക്കു മുൻപ് കേരളം സന്ദർശിച്ച ചൈനീസ് നാവികരുടെ സാംസ്കാരിക സംഭാവന. ഇന്നും കൊച്ചിയിലും പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലും മത്സ്യബന്ധനത്തിനു ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Comments

comments