മനോഹരിയായ മഞ്ഞക്കിളി ആലുവയില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം.

Comments

comments