ലക്കത്തിലെ ഫോട്ടോഗാലറിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത ടര്‍കിഷ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ കേമല്‍ മെര്‍ടിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ്.

അടിസ്ഥാനപരമായി എഞ്ചിനീയര്‍ ആയ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ തികഞ്ഞ യാത്രാപ്രിയനാണ്. എത്ര സഞ്ചരിച്ചാലും എവിടെയതല്ലാം പോയാലും തൃപ്തിവരാത്ത ലോകസഞ്ചാരി, സര്‍വലോക പൌരന്‍.

നാഗരിതയുടെ സ്പര്‍ശമേല്‍ക്കാത്ത വിദൂരഗ്രാമങ്ങൾ, മഞ്ഞുമൂടിയ ശൈലങ്ങൾ, പച്ചപുതച്ച താഴ്വാരങ്ങള്‍, കടലുകള്‍, നൌകകള്‍,  നഗരങ്ങളുടെ ദ്രുതജീവിതം, വിവിധ സംസ്കാരങ്ങള്‍, അവിടുത്തെ ജീവിതം, മനുഷ്യര്‍, വാസ്തുവിദ്യ കേമൽ മെര്‍ട്ടിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് വിഷയങ്ങൾ അനവധിയാണു.

കസൻദ്സക്കിസിന്റെ ആത്മകഥാംശപരമായ കൃതിയായ  Report to Grecoയിലെ   ഒരു വാചകം ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ ജീവിതത്തിനും സൃഷ്ടികൾക്കുംചേരും.
All my life one of my greatest desires has been to travel-to see and touch unknown countries, to swim in unknown seas, to circle the globe, observing new lands, seas, people, and ideas with insatiable appetite, to see everything for the first time and for the last time, casting a slow, prolonged glance, then to close my eyes and feel the riches deposit themselves inside me calmly or stormily according to their pleasure, until time passes them at last through its fine sieve, straining the quintessence out of all the joys and sorrows. 
മെർടിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ നവമലയാളി ഫോട്ടോഗാലറിയിൽ കാണുന്നതിനു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കേമൽ മെർട്ട് ഫോട്ടോ ഗാലറി

Comments

comments