ഡോ. സലീം മൂപ്പൻ എടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ.

ദുബായിൽ ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റാണ് ഡോ. സലീം മൂപ്പൻ.

Email: [email protected]

Comments

comments