ഉസ്മാന്‍ പരുദൂരിന്റെ Carnal Apple എന്ന site specific work നെക്കുറിച്ച് കവിത ബാലകൃഷ്ണൻ – ഇവിടെ വായിക്കുക

1.                                            

Comments

comments