“അങ്ങാടിക്കുരുവി”. ഒരിക്കല്‍ എല്ലായിടത്തും സുലഭമായിരുന്നു. മൊബൈല്‍ ടവറുകളുടെ വിന്യാസം മൂലം വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ചെറുപക്ഷികൾ. മൂന്നാറില്‍ നിന്നുമുള്ള ദൃശ്യം.

Comments

comments