ഖസാക്കിലെ കരിമ്പനകളെയും കുന്നുകളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പാലക്കാടൻ ദൃശ്യം, ഒരു മഴക്കാലത്ത്

Comments

comments