“കേരളത്തിന്റെ നെല്ലറ” കുട്ടനാട്. പുഞ്ചക്കൊയ്ത്തിനു തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന നെൽക്കതിരുകള്‍. വയലുകള്‍ നികത്തപ്പെടുന്ന കേരളത്തില്‍ നെൽക്കൃ ഷി അവേശേഷിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊന്ന്.

Comments

comments