“ ഇരുട്ടുന്നതിനു മുമ്പ് വീടെത്തിപ്പെടണം ”
കോതമംഗലത്തിനടുത്തു പെരിയാറ്റില്‍ നിന്നും ഒരു ദൃശ്യം.

Comments

comments