മത്തന്‍ പൂവിലെ പൂന്തേനുണ്ണാന്‍ എത്തിയ കട്ടുറുമ്പുകള്‍. ആലുവയിലെ വീട്ടു വളപ്പില്‍ നിന്നും.

Comments

comments