പുതുമഴയില്‍ പൊട്ടിമുളക്കുന്ന കൂണുകള്‍. ആലപ്പുഴയില്‍ നിന്നും.

Comments

comments