വരയാട്. അതിശക്തമായ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഈ ആടുകള്‍ ലോകത്തില്‍ കേരളത്തിലെ പശ്ചിമ ഘട്ടത്തില്‍ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നു.

Comments

comments