മൂടല്‍ മഞ്ഞിലൂടെ ചുരങ്ങള്‍ താണ്ടിയൊരു യാത്ര. നീലഗിരിയില്‍ നിന്നുമുള്ള ദൃശ്യം.

Comments

comments