പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും കടമയാണ്. ലോകം ഒരു മണലാരണ്യമാവാതിരിക്കാന്‍. ദുബായി മരുഭൂമിയില്‍ നിന്നുമുള്ള ദൃശ്യം

Comments

comments