ഐസ്ലന്ഡിലെ ‘കിര്‍ക്യൂഫെറ്റ്” (Kirkjufel). പള്ളിമല എന്നാണ് ഈ വാക്കിന്റെ അര്‍ത്ഥം. സ്നായ്ഫെല്‍നെസ്സ് (Snaefellsnes) ഉപദ്വീപിന്റെ തീരത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.

Comments

comments