ഫ്യാസെര്‍ലോണ്‍ (Fjallsarlon) ഹിമപ്പരപ്പില്‍ നിന്നുണ്ടായ തടാകവും, ആനുപാതികമായി മനുഷ്യനും. ഐസ്ലന്ഡിലെ സവിശേഷമായ കാഴ്ചകള്‍ പ്രകൃതിക്ക് മുന്നില്‍ മനുഷ്യന്‍ എത്ര ചെറുതാണെന്നു നമ്മെ ഓര്‍മപ്പെടുത്തുന്നു.

Comments

comments