ഡിറ്റിഫോസ് ( Dettifoss), യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ വെള്ളച്ചാട്ടം. റിഡ്ലി സ്കോട്ടിന്റെ ‘പ്രോമെത്യൂസ്’ എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ തുടക്കം ഇവിടെയാണ്‌ ചിത്രീകരിച്ചത്.

Comments

comments