മീവാനിലെ (Mývatn) അഗ്നിപര്‍വതമുഖങ്ങള്‍.
തുടര്‍ച്ചയായുള്ള അഗ്നിപര്‍വത സ്ഫോടനങ്ങള്‍കൊണ്ട് ഉണ്ടായ അഗ്നിപര്‍വത മുഖങ്ങള്‍. മീവാന്‍ തടാകത്തിന്റെ തീരത്ത്‌ ഇത് ഒരുപാട് കാണാം.

Comments

comments