സെല്യാലാന്‍ഡ്ഫോസ്സ് ( Seljalandsfoss) വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനു അടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മനോഹരമായ യുബ്രാബി (Gljúfrabúi) വെള്ളച്ചാട്ടം. ഒട്ടുമിക്ക ടൂറിസ്റ്റുകളും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഇടമാണ്.

Comments

comments